Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 319
วิศวกรรมธรณีเทคนิคขั้นแนะนำ
Introduction to Geotechnical Engineering
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
กำเนิดดิน ดินชนิดต่าง ๆ การสำรวจดิน   คุณสมบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของดิน  ระบบจำแนกดินชนิดต่าง ๆ ความแข็งแรงของดิน การวิบัติของดิน การทดลองในห้องปฏิบัติการและในสนาม ลักษณะของฐานรากชนิดต่าง ๆ การปรับปรุงคุณสมบัติของดิน
Origin of soil, soil types, soil exploration, engineering basic properties of soil, soil classification systems, strength of soil, soil failures,  laboratory and field tests, type of foundations and soil improvement.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction 2 0
    Origin of soil and soil types 4 0
    Soil exploration 5 0
    Engineering basic properties of soil 6 0
    Soil classification systems 6 0
    Strength of soil and soil failures 5 0
    Laboratory and field tests 7 0
    Type of foundations 5 0
    Soil improvement 5 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940