Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 420
การจัดการงานก่อสร้าง
Construction Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
โครงสร้างองค์การในงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาในงานก่อสร้าง การประเมินความก้าวหน้าผลการก่อสร้าง การบริหารแผนงาน การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การจัดหมวดหมู่งานก่อสร้าง
Organization Structure in Construction, Construction Contracting Management, Construction Progress Evaluation, Construction Plan Management, Construction Productivity Improvement, Construction Supervision, Construction.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    โครงสร้างองค์การในงานก่อสร้าง 6 0
    การบริหารสัญญาในงานก่อสร้าง 6 0
    การประเมินความก้าวหน้าผลการก่อสร้าง 6 0
    การบริหารแผนงาน 6 0
    การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง 6 0
    การควบคุมงานก่อสร้าง 6 0
    การจัดหมวดหมู่งานก่อสร้าง 6 0
    สัมมนาสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดการงานสนาม 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940