Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 422
การอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรม
Cultural Heritage Conservation and Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญ หลักการ แนวคิดและพัฒนาการของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในแบบสากลและแบบไทย กรณีศึกษาการอนุรักษ์และจัดการมรดกวัฒนธรรม และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสำหรับงานช่างและผังเมือง
Significance, principles, concepts and development of cultural heritage conservation both universally and Thai. Cases in cultural heritage conservation and management. Case studies of  Engineering and Urban Management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ธาดา สุทธิธรรม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความรู้เบื้องต้นและความจำเป็นในการอนุรักษ์ 6 0
    ประวัติการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม 9 0
    มาตรการและแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์จากภาครัฐและประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 9 0
    มาตรการและแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์จากภาครัฐและประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 9 0
    สัมมนากรณีศึกษาการอนุรักษ์และรายงาน 12 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940