Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 423
หลักการปรัชญาสำหรับการบริหารแนวใหม่
Principles and Philosophy of Renew Administration
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สัมพันธ์กับการวางแผนและการจัดการชุมชนและเมือง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ
Principles of sustainable development in relation to urban and community planning and  management. Self-sufficiency economy. Case studies in Thailand and from other countries
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ธาดา สุทธิธรรม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ทฤษฎีและแนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 6 0
    นโยบายและการวางแผนด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 6 0
    ปัจจัยปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา 6 0
    แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาในการพัฒนาสังคม 6 0
    แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 6 0
    การบริหารความเสี่ยง การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง 9 0
    กรณีศึกษา 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940