Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 424
สัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Contract and Related Law
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายของสัญญา ประเภทของสัญญา กระบวนการทำสัญญาในงานก่อสร้าง หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับงานช่างและผังเมือง การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมในงานก่อสร้างและผังเมือง   จริยธรรมและจรรยาบรรณของการจัดการงานช่างและผังเมือง
Definition of Contract, Construction Contract Types, Construction Contracting Process, Principle of  Law, Law Enforcement, Legal basis for planning and associated, Construction Direct Related Law, Legal basis for planning and associated, Construction Indirect Related Law, ethic and moral of construction and urban management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความหมายของสัญญา 6 0
    ประเภทของสัญญา 6 0
    กระบวนการทำสัญญาในงานก่อสร้าง 6 0
    หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย, ข้อบังคับทางช่าง และผังเมือง 6 0
    การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในงานก่อสร้าง และผังเมือง 6 0
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมในงานด้านช่าง และผังเมือง 6 0
    จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการจัดการงานก่อสร้าง 3 0
    การนำเสนอรายงานกรณีศึกษา 3 0
 
รวม
42 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940