Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 425
งานถนน
Road Work
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การบริหารและการวางแผนงานถนน ลักษณะของการจราจร ลักษณะทางเรขาคณิต การจัดการจราจร ความ ปลอดภัยบนถนน การระบายน้ำถนน  วัสดุก่อสร้างถนน  ผิวทางแบบลาดยางและแบบคอนกรีต การก่อสร้าง การบำรุงรักษาถนน
Road Work administration and planning, traffic characteristics, geometric characteristics, traffic management, road safety, road drainage, road construction materials, flexible and rigid pavement, construction and maintenance of roads.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การบริหารและวางแผนงานถนน 6 0
    ลักษณะของการจราจร 3 0
    ลักษณะทางเรขาคณิต 6 0
    การจัดการการจราจร 3 0
    ความปลอดภัยบนถนน 3 0
    การระบายน้ำถนน 6 0
    วัสดุก่อสร้าง การก่อสร้าง และบำรุงรักษาถนน 6 0
    ผิวทางแบบลาดยางและแบบคอนกรีต 6 0
    การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940