Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 462
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
Morals and Ethics
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของมนุษย์และในจัดการเมือง   โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง  การบูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
Basic principles of human morals and ethics in relation to urban and community management by case studying.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความรู้พื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 3 0
    ปรัชญา และแนวคิดการดำเนินชีวิต 6 0
    คุณธรรม จริยธรรมในตนเอง และการอยู่ร่วมกันในสังคม 9 0
    แนวคิดและทักษะในการนำคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนิน ชีวิตประจำวัน 9 0
    ธรรมาภิบาลกับการบริหารท้องถิ่น 9 0
    จรรยาบรรณและการบูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 3 0
    กรณีศึกษา 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940