Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 495
สหกิจศึกษาเพื่อการจัดการงานช่างและผังเมือง
Co-operative Program for Engineering and Urban Management
9 (0-27-9)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    9 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 27 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 9 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน   การสัมมนาประสบการณ์ทางด้านการจัดการงานช่างและผังเมืองเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการนำเสนอแนวคิด และกลยุทธ์การบริหารงานปกครองท้องถิ่น
Apprentice in public or private organization, seminar in Engineering and Urban management by applying to practices and presenting the concepts and strategies of local government management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์
รศ.ดร. ธาดา สุทธิธรรม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 0 405
 
รวม
0 405


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940