Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 201
ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
English for Public Administration I
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
พัฒนาความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด  อ่านและเขียน  ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  โดยเน้นการอ่านเอกสารทางวิชาการและตำราในสาขาวิชานี้

Development of the abilities in the use of listening, speaking, reading and writing English skills in the field of public administration focusing on academic reading and textbooks reading

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. กำจร ใจบุญ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ทักษะการอ่าน 12 0
    ทักษะการฟัง 12 0
    ทักษะการเขียน 12 0
    ทักษะการพูด 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940