Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 210
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
Democracy and Constitutional Monarchy
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การสร้างจิตสำนึกรักแผ่นดินไทย  การสร้างวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การสร้างอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ปัญหาและแนวทางแก้ไขของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยและการขับเคลื่อนกิจกรรมภายในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองไทย   การทำความดีเพื่อแผ่นดิน
The realization of love for the land of Thais, the promotion of democracy under the constitutional monarchy, the creation of democracy development volunteers; the process of imparting knowledge of political development for the purpose of promoting democracy under the constitutional monarchy, problems of and solutions for Thai Democracy  and the mobilization of continuous and sustainable community political activities and active political participation and Thai political culture for the sake of love for the country.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตร Constitutional Monarchy and for sustainable
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง
รศ. คูณ โทขันธ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การสร้างจิตสำนึกรักแผ่นดินไทย ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 3 0
    การสร้างวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 18 0
    การสร้างอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย 6 0
    กระบวนการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 6 0
    การขับเคลื่อนกิจกรรมภายในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 6 0
    การทำความดีเพื่อแผ่นดิน 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940