Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 211
แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น
Concepts and Theories of Local Government
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริหาร ทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น  การปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศที่สำคัญ และการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต
Theories and concepts of state and government; principle of government and administration; theories of local governments; major foreign local government and local government in the future
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐ การเมือง และการปกครอง การบริหาร 9 0
    หลักในการจัดการปกครองและบริหาร 9 0
    แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น 12 0
    การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเทศที่สำคัญ 12 0
    การปกครองท้องถิ่นในอนาคต 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940