Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 213
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
Social and Cultural of Local Community
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ขอบเขต ความหมาย ความสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงสร้างสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น วิธีการศึกษาชุมชน นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
Scope, definition and importance of local society and culture; local social stucture, local culture, local social and cultural changes; community studies, policies for local societies and cultural development
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง
อ. มานะ นาคำ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ขอบเขตความหมายและความสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 0
    โครงสร้างสังคมท้องถิ่น 15 0
    วัฒนธรรมท้องถิ่น 9 0
    การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 9 0
    วิธีการศึกษาชุมชน 6 0
    นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940