Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 221
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
Economy of Local Community
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ขอบเขต ความหมาย และความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ครัวเรือนในระบบ เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาด และแนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
Scope, definition and significance of local community economy, household in local community economy, local and policies related to development of local community economy
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. มณีมัย ทองอยู่
รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ขอบเขต ความหมาย และความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 9 0
    ครัวเรือนในระบบ เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 12 0
    ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาด 12 0
    แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 12 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940