Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 222
กฎหมายสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
Laws for Local Government
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 414151 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. กิตติบดี ใยพูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 6 0
    หลักทางปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 6 0
    การบริการสาธารณะ 3 0
    คำสั่งทางปกครอง 3 0
    นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง 3 0
    การควบคุมอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนิติวิธีทางปกครอง 6 0
    ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 9 0
    กฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารราชการปกครองท้องถิ่น 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940