Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 223
การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
Thai Local Politics and Government
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การจัดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการปกครองของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจำ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
Thai government structure and authorities; relationship among national government, provincial government, and local government; processes of legislation; executive and permanent bodies of local government organization; relationship of elected and appointed bodies; relationship of local government organization and citizens; current situation and trends of Thai local politics and government.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การจัดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการปกครองของไทย 9 0
    ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคบริหาร และส่วนท้องถิ่น 9 0
    กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 9 0
    กระบวนการของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 9 0
    กระบวนการของฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 3 0
    ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจำ 3 0
    ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับประชาชน 6 0
    สถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย 6 0
 
รวม
54 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940