Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 224
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public and Local Policies
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการนโยบายสาธารณะ นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาทางสังคม นโยบายการพัฒนาทางการเมืองและการวางแผน
Principles of public policy, policies of economic development, policies of social development, policies of political development, and planning.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สุรนาท ขมะณะรงค์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    หลักการนโยบายสาธารณะ 9 0
    นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 9 0
    นโยบายการพัฒนาทางสังคม 9 0
    นโยบายการพัฒนาทางการเมือง 9 0
    การวางแผน 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940