Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 225
นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภทขององค์การทั่วไป และองค์กรท้องถิ่น การจัดการองค์กรท้องถิ่นที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการการบริหารจัดการที่สามารถรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ  โดยใช้เทคนิคและการตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้องค์กรท้องถิ่นทุกรูปแบบพัฒนาไปสู่องค์การแห่งคุณภาพ
Definitions, concepts, characteristics, types of general and local government organizations, organization management leading to both internal and external organizational change forces; use of techniques and decisionmaking for the suitable situation to develop local organizations to be quality organizations.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตร รป.ม.การปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความหมาย แนวคิด ลักษณะและประเภทขององค์การทั่วไปและองค์กรท้องถิ่น 3 0
    แนวคิดเรื่องการจัดการองค์กรท้องถิ่นไปสู่องค์การแห่งคุณภาพ 6 0
    ความหมายและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง 6 0
    การจัดการการเปลี่ยนแปลง 6 0
    ภาวะการเปลี่ยนผ่านในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ 6 0
    เทคนิคในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 6 0
    การตัดสินใจของผู้บริหารที่เหมาะสมในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 6 0
    นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940