Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 226
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Administration
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์กรบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการบริหารงานตำรวจ และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริหารงานตำรวจ
Concepts of human resource management, challenges in human resource management, processes in human resource management, application of  information technology in human resource management, human resource organizations for police administration, strategies for local human resource management in police administration.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6 0
    ความท้าทายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 0
    กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3 0
    กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - การวิเคราะห์และการออกแบบงาน 3 0
    กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - การสรรหาและการคัดเลือก 3 0
    กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - การฝึกอบรมและการพัฒนา 3 0
    กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 0
    กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - การบริหารค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล - ปัจจัยและกระบวนการ 3 0
    กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - การบริหารค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล - การบริหารประโยชน์เกื้อกูล 3 0
    กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ความปลอดภัย สุขภาพและการจูงใจ การเจรจาต่อรอง 3 0
    เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 0
    การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการปกครองท้องถิ่น 3 0
    กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 0
    การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทย 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940