Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 227
การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
Local Financial and Fiscal Administration
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยปกครองระดับท้องถิ่น กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถิ่น
Concept of local financial and fiscal system; revenue and expenditure administration of local government agencies; the relationship between local fiscal system and national government; processes of the result-based budgeting management in relation to local public services and development; constraints on, and approach to local fiscal system development.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตร รป.ม.การปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. วีระกุล ชายผา
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังของท้องถิ่น 3 0
    ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ 9 0
    การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยปกครองระดับท้องถิ่น 15 0
    กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น 9 0
    ข้อจำกัดของและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถิ่น 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940