Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 228
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Management Information System Administration
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดเกี่้ยวกับ ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศกับการบริหารจัดการท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการท้องถิ่น บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น
Concept of data,information,knowledge,information and communication technology (ICT),information and local administration,concept of information system;system components and structures, information system development for supportion local administration, the roles of ICT in information management for local administration.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดเกี่ยวกับ ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 0
    สารสนเทศกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 9 0
    แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 9 0
    องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ 9 0
    การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการท้องถิ่น บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940