Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 229
สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Peace Studies for Local Development
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ชุมชนท้องถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาทวิธีการและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีสันติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจาการต่อรองและการไกล่เกลี่ยการอำนวยความสะดวกและการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ ทักษะกลไกในการบริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสมานฉันท์ สันติสุขชุมชน
Local community stability andsecurity;roles,methods and process of public participation; philosophy,concepts, theory of peace study and conflicts; negotiation skills and bargaining, facilitation and public hearing management,strategy and tactics of conflicts management; skills and mechanism for conflicts management;culture and local knowledge for cooperation,community peace.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- อุทัย เลาห์วิเชียร
รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ชุมชนท้องถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง 3 0
    บทบาทวิธีการและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะชน 6 0
    ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย้ง 6 0
    ทักษะการเจรจาการต่อรองและการไกล่เกลี่ย 6 0
 
รวม
21 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940