Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 230
การบริหารการพัฒนา
Development Administration
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

แนวคิดการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เน้นการพัฒนา ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารปกครองระดับต่างๆที่เน้นการพัฒนา ตัวแบบแนวคิดการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น การจัดองค์กรพัฒนา ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผลสัมฤทธิ์ เงื่อนไขของการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยกรณีศึกษา

Administration concept for local development; the relation systems among several levels of public administration upon which development is emphasized; conceptual models of local development administration; development-generating organization; strategies and processes of local administrative development focusing on achievement; conditions of local development administration; analysis of current circumstances, problems, and appropriate approaches to local development administration drawn from case studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. พิธันดร นิตยสุทธิ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 0
    แนวคิดการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เน้นการพัฒนา 4 0
    ระบบความสัมพันธ์ทางการบริหารปกครองเพื่อการพัฒนา 4 0
    ตัวแบบแนวคิดการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 7 0
    ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผลสัมฤทธิ์ 6 0
    กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 9 0
    เงื่อนไขความสำเร็จของการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 4 0
    วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 6 0
 
รวม
43 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940