Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 231
การบริหารการศึกษาท้องถิ่น
Local Education Administration
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและหลักการบริหารการศึกษา องค์ประกอบของการบริหาร ได้แก่แนวคิดการบริหารแนวใหม่ การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ การจัดองค์การ กลุ่มกิจกรรม การประสานงานกฎหมาย การศึกษาการบริหารบุคลากร การบริหารทรัพยากรอื่น การอำนวยการและการประสานงานสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและงบประมาณ ความสัมพันธ์เชิงระบบและการบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารการศึกษาท้องถิ่น ความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงและกรณีศึกษา

Concepts and principles of education administration, factors of administration: concept of modern administration, strategic planning, action plan, organization, function group, directing and coordinating, management information, fiscal and finance, systematic relation and integration for local development, local education administration, movement and change, case studies.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. วีระศักดิ์ ชายผา
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดและหลักการบริหารการศึกษา 3 0
    ภารกิจ/พันธกิจการศึกษาท้องถิ่น 3 0
    นโยบาย/ยุทธศาสตร์ และการวางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3 0
    หลักสูตร/การเรียนการสอนของการศึกษาท้องถิ่น 3 0
    การบริหารบุคคลในระบบการศึกษาท้องถิ่น 3 0
    การบริหารงบประมาณและทรัพยากร 6 0
    การประสานงานการพัฒนา 3 0
    การประเมินและรายงาน 3 0
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3 0
    กฎหมายการศึกษา 6 0
    แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 0
    ความเคลื่อนไหว/ความเปลี่ยนแปลง และกรณีศึกษา/ประสบการณ์ 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940