Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 234
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
Local Natural Resources and Environment Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่น สถานการณ์ สถานภาพและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น การศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น การประเมินสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดใช้ประโยชน์ การจัดการอนุรักษ์และการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Basic knowledge of local natural resources and environment; situation, status, and crisis of local natural resource and environment; survey study and analysis of local natural resource; evaluation of situation and impact of environment; utilization, conservation and development of natural resource and environment, local natural resource and environment management; techniques in risk analysis and local environment impact assessment. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
รศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์
อ. วีระกุล ชายผา
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่น 3 0
    สถานการณ์ สถานภาพและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 12 0
    การศึกษาสำรวจ และวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น 8 0
    การประเมินสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 10 0
    การจัดใช้ประโยชน์ การจัดการอนุรักษ์และการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940