Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 235
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Management of Community Enterprise
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ขอบเขตความหมาย และความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปัญหาและข้อเสนอแนะ
Scope, definitions and important of economic community; households in local economic community system; definitions, concepts, characteristics, types, methods, processes, pattern, and development of community enterprise, production management; marketing management; marketing promotion, strategic development of community enterprise; factors affecting achievement; problems and recommendations.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
ผศ.ดร. ธนพรรณ ธานี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ขอบเขตความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 3 0
    วิสาหกิจชุมชน 6 0
    การจัดการการตลาดของวิสาหกิจชุมชน 6 0
    การจัดการการผลิตของวิสาหกิจชุมชน 6 0
    การส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชน 6 0
    กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 9 0
    ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน 6 0
    ปัญหาและข้อเสนอแนะ 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940