Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 236
กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
Strategic Planning for Integrated Spatial Development
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น  เมืองและชนบท  ชุมชนท้องถิ่นในอุดมคติ  แนวคิด  นโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที่  การศึกษาและวิเคราะห์ระบบภูมินิเวศท้องถิ่น  กลยุทธ   กระบวนการ  และเทคนิคการวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น   เทคนิคภูมิสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น  การกำหนดเขตการจัดการ   การวางผังเมืองและท้องถิ่น  ชุมชนน่าอยู่  การจัดการภูมิทัศน์และพื้นที่สาธารณะ   การพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ 
Concepts and theories of spatial development for the local, urban, and rural areas; ideal local community; concepts, policy and development plan; study and analysis of ecological system; strategies, process and techniques of local area development; geographic information techniques for local area development, spatial management, urban and local planning, healthy community, landscape and public area management, integrated local development.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
รศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น เมือง และชนบท 4 0
    ชุมชนท้องถิ่นในอุดมคติ 5 0
    แนวคิด นโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที่ประเทศ 9 0
    การศึกษาและวิเคราะห์ระบบภูมินิเวศท้องถิ่น 5 0
    กลยุทธ์กระบวนการและเทคนิคการวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น 5 0
    เทคนิค ภูมิสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น 6 0
    การกำหนดเขตการจัดการ การวางผังเมืองและท้องถิ่น ชุมชนน่าอยู่ 5 0
    การจัดการภูมิทัศน์และพื้นที่สาธารณะ การพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940