Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 301
นโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์
Public Policy and Strategic Planning
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการนโยบายสาธารณะและการวางแผน  ขั้นตอน  กระบวนการ  นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   นโยบายการพัฒนาทางสังคม  นโยบายการพัฒนาทางการเมือง   และนโยบายท้องถิ่น
Principles of public policy and planning, stages and process, economic development, policy of  social development, policy of political development, local policy.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การประเมินผลนโยบาย 6 0
    นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 0
    นโยบายการพัฒนาสังคม 3 0
    หลักการนโยบายสาธารณะและการวางแผน 18 0
    การนำนโยบายไปปฏิบัติ 9 0
    นโยบายการพัฒนาทางการเมือง 3 0
    นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940