Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 311
จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น
Ethics for Local Administrator
3 (45-0-45)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 45 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้พื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการบริหารและคุณธรรมพื้นฐานสำหรับนักบริหาร ธรรมาภิบาลกับการบริหารท้องถิ่น จริยธรรมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้านกับการบริหารท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสนธรรมในการบริหารท้องถิ่น กรณีศึกษาปัญหาทางการบริหารการปกครองท้องถิ่น
General knowledge of ethics, virtue ethics theories, moral of administrators,good governance and the local, ethics and organization culture building, local culture and local administration, application of Buddhist ethics in administration, case studies of ethical problems in local administration.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
รศ. คูณ โทขันธ์
ผศ. เทพพร มังธานี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความรู้พื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ 3 0
    จรรยาบรรทางการบริหาร 6 0
    คุณธรรมพื้นฐานสำหรับนักบริหาร 9 0
    ธรรมาภิบาลกับการบริหารท้องถิ่น 5 0
    จริยธรรมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท้องถิ่น 5 0
    วัฒนธรรมพื้นบ้านกับการบริหารท้องถิ่น 4 0
    การประยุกต์ใช้ศาสนธรรมในการบริหารท้องถิ่น 8 0
    กรณีศึกษาปัญหาทางการบริหารการปกครองท้องถิ่น 5 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940