Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 312
การวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Urban Planning for Local Development
3 (45-0-45)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 45 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมาย ขอบเขต แนวคิด ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เทคนิค วิธีการ และกระบวนการวางผังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่และยั่งยืน
Definition, scope, concepts and the objective of urban planning for local development, techniques, methods and planning processes for lively and sustainable local development
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นวิชาเลือกเสรีสำหรับหลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทนำ 3 0
    แนวคิดและความสำคัญของการวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 15 0
    เทคนิค วิธีการ และกระบวนการวางผังเมือง 12 0
    ยุทธศาสตร์การวางผังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และทิศทางในอนาคต 15 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940