Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 321
สถิติสำหรับนักบริหารท้องถิ่น
Statistics for Local Executive
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ข้อมูลสถิติสำหรับการบริหาร กระบวนการดำเนินงานทางสถิติ ข้อมูลสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การอธิบายข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ค่ากลางและการกระจายข้อมูล การแจกแจงปกติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การคิดการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารส่วนท้องถิ่น
Statistical data for administration, statistical procedure, statistical data, data collection, data description, measurement of central tendencies for means and data variability, normal distribution, statistical hypothesis testing, analysis and interpretation of the statistical results for local administration.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทนำ 3 0
    ประเภทสถิติสำหรับการบริหาร 3 0
    กระบวนการดำเนินงานทางสถิติ 3 0
    ข้อมูลสถิติ 3 0
    การเก็บรวบรวมข้อมูล 3 0
    การอธิบายข้อมูล ตัวแปรเดียว 6 0
    กระบวนการดำเนินงานทางสถิติ 6 0
    การแจกแจงปกติ 3 0
    การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 3 0
    การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์จากผลสถิติสำหรับการบริหารท้องถิ่น 12 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940