Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 322
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ
Integrated Research Methodology
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดวิธีวิจัย  การกำหนดหัวข้อ  ประเด็นปัญหา  ประเภทและการออกแบบการวิจัย  การสุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือวิจัย  การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล  และการเขียนรายงานการวิจัย
Concepts of research methodology: research topics, research questions, types and research design, random sampling, research tools building, data collecting and analyses, and research writing.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเอก สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดวิธีวิจัย 6 0
    การกำหนดหัวข้อการวิจัย 3 0
    การกำหนดประเด็นปัญหา 6 0
    ประเภทและการออกแบบการวิจัย 6 0
    การสุ่มตัวอย่าง 6 0
    การสร้างเครื่องมือวิจัย 6 0
    การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล 6 0
    การเขียนรายงานการวิจัย 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940