Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 332
ภาษีท้องถิ่นและการพัฒนารายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Local Taxation and Revenue Development for Local Government
3 (45-0-45)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 45 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับภาษี ระบบภาษีท้องถิ่น การบริหารการจัดเก็บภาษี การพัฒนารายได้ท้องถิ่น
Concepts and principles of taxes, tax systems at the local level, taxation administration, local revenue development.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นวิชาเลือกเสรีสำหรับหลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับภาษี ภาษีจำแนกตามระดับของรัฐบาล 6 0
    ระบบภาษีท้องถิ่น 6 0
    การบริหารการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 6 0
    การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการพัฒนารายได้ 6 0
    การวิเคราะห์สภาวะทางการเงินและรายได้ของท้องถิ่น 3 0
    การกำหนดทางเลือกและมาตรการพัฒนารายได้ 3 0
    การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง 3 0
    การแปลงมาตรการเชิงนโยบายสู่กระบวนการปฏิบัติ และการประเมินผล 3 0
    กรณีศึกษาการพัฒนารายได้ท้องถิ่น 3 0
    ปฏิบัติการและนำเสนอการพัฒนารายได้ท้องถิ่น 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940