Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 336
สังคมวิทยาการเมืองในการปกครองส่วนท้องถิ่น
Political Sociology in Local Government
3 (45-0-45)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 45 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและหลักการการบริหารการศึกษา องค์ประกอบของการบริหาร ได้แก่แนวคิดการบริหารแนวใหม่ การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ การจัดองค์การ กลุ่มกิจกรรม การประสานงานกฎหมาย การศึกษาการบริหารบุคลากร การบริหารทรัพยากรอื่น การอำนวยการและการประสานงาน สารสนเทศเพื่อการบริหาร การเงินและงบประมาณ ความสัมพันธ์เชิงระบบและการบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารการศึกษาท้องถิ่น ความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลง และกรณีศึกษา
Concepts and principles of education administration, factors of administration; concept of modern administration, strategic planning, action plan, organization, function group, directing and coordinating, management information, fiscal and finance, systematic relation and integration for local development, local education administration, movement and change, case studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเลือกเสรีสำหรับหลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. วีระกุล ชายผา
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความหมายและสาระของสังคมวิทยาการเมือง 3 0
    กำเนิดสังคมวิทยาการเมือง 3 0
    ประเด็นหลักในสังคมวิทยาการเมือง 3 0
    การวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาการเมืองในปัจจุบัน 3 0
    แนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจ(Power) 3 0
    การขัดเกลาทางการเมือง (Political Socialization) 3 0
    โครงสร้างทางสังคมกับการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) 6 0
    การเมืองกับชนชั้นทางสังคม 3 0
    ความตื่นตัวทางการเมืองของนักศึกษา 3 0
    ระบอบประชาธิปไตยในทัศนะทางสังคมวิทยา 3 0
    วัฒนธรรมทางการเมือง(Political Culture) 3 0
    ภาวะผู้นำทางการเมือง(Political Leadership) 3 0
    การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง(Political Change) 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940