Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 721
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  ตัวแบบในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  กระบวนการระบุปัญหา  การวิเคราะห์ทางเลือก  การกำหนดนโยบาย    การนำนโยบายไปปฏิบัติ  การประเมินผลนโยบาย  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับแผน  และรูปแบบการวางแผนแบบต่าง ๆ 
Concept of public policy, models of public policy analysis, process of problem identification, analysis of alternative, policy formulation, policy implementation, policy evaluation, relationship between policy and plan and various planning models.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและชุมชน และกลุ่มสาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารความมั่นคงแห่งชาติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 3 0
    ตัวแบบในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 6 0
    กระบวนการระบุปัญหา 6 0
    การวิเคราะห์ทางเลือก 6 0
    การกำหนดนโยบาย 3 0
    การนำนโยบายไปปฏิบัติ 3 0
    การประเมินผลนโยบาย 6 0
    ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับแผน 3 0
    รูปแบบการวางแผนแบบต่างๆ 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940