Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 722
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์  กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ   และแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Principles, concepts and theories in human resource management, processes in human resource management, human resource management in organization, and trend of human resource management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและชุมชน และกลุ่มสาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารความมั่นคงแห่งชาติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    หลักพื้นฐานและแนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ความสำคัญและวิวัฒนาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 0
    หลักพื้นฐานและแนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 0
    กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3 0
    กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - การสรรหาและการคัดเลือก 3 0
    กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6 0
    กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - การประเมินผลและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 6 0
    กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์ 3 0
    กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - การจัดการความขัดแย้ง 3 0
    การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 12 0
    แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940