Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
002 765
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Strategic Management for Local Development
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับท้องถิ่น  และพื้นที่   ระเบียบวิธีวิทยาแบบบูรณาการ  เทคนิคการสำรวจ  วิเคราะห์  และประเมินพื้นที่ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา  กระบวนการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนา  และการจัดการการพัฒนาโดยใช้หลักนิติธรรม
Theories and concepts of locality and areas, integrated methodology, techniques used in area appraisal for development management, methods for formulating development strategies, and development management on legal justice.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นวิชาเลือก สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิด และหลักการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 6 0
    การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การ 9 0
    การกำหนดเป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ 6 0
    การพัฒนากลยุทธ์ 3 0
    การวัดและประเมินศักยภาพขององค์การ 3 0
    ตัวแบบในการประเมินศักยภาพองค์การเครือข่าย 6 0
    ภาคีหุ้นส่วน 9 0
    การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 6 0
    การประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 3 0
 
รวม
51 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940