Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 101
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
Economy of Local Community
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ขอบเขต ความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ครัวเรือนในระบบ เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาด ความยากจนในชนบท   แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  แนวทางการศึกษาปัญหาของชุมชน  และปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
Scope, definition and significance of local community economy, household in local community economy, local market, local and policies related to development of local community economy, philosophy of Sufficiency Economy and economic development at the community level, gridlines for community study, problems and obstacles and the solution for rectifying community economic, and can study.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทนำ 6 0
    ส่วนประกอบของระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 9 0
    การกำหนดขึ้นเป็นตลาดท้องถิ่น 12 0
    แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 12 0
    กรณีศึกษา 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940