Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 231
การบัญชีสำหรับการปกครองท้องถิ่น
Accounting for Local Government
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการบัญชีและกระบวนการบันทึกบัญชี  การปรับปรุงรายการบัญชี  การจัดทำงบการเงิน  การปิดบัญชี  การบัญชีธุรกิจ  การนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดการองค์กรท้องถิ่น  โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี    บัญชีรัฐบาล    บัญชีเงินสด  
Accounting concepts and accounting process, accounting transaction adjustment, preparation of financial reporting, closing accounts, business accounting, the application of financial information in local government management, and accounting software, national account, cash account.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. สุธิดา สรุงบุญมี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    หลักการบัญชีและกระบวนการบันทึกบัญชี 9 0
    การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการปิดบัญชี 9 0
    การบัญชีธุรกิจ 18 0
    การนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดการองค์กรท้องถิ่น 6 0
    โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีองค์กรท้องถิ่น 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940