Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 252
หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดและส่วนของตลาด การจัดประเภทสินค้าและบริการ หน้าที่ทางการตลาดชนิดต่างๆ สถาบันการตลาด ช่องทางการจำหน่าย ตลาดและสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของตลาด พฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค นโยบายผลิตภัณฑ์ ปัจจัยผลิตต่างๆ ที่กระทบกระเทือนอุปสงค์ของผู้บริโภค นโยบายราคา นโยบายช่องทางการจัดทำหน่าย และนโยบายการส่งเสริมการตลาด
Basic concepts in marketing and marketing and market segmentation, classification of goods and services, marketing function, institutions and channels, markets and the environments, the changing market, consumer's buying behaviors, product policy and factors affecting consumer's demand, price policy, distribution policy, and promotion policy.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. อารีย์ นัยพินิจ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความหมาย ปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด 3 0
    หน้าที่ทางการตลาดและสถาบันการตลาด 3 0
    ส่วนผสมทางการตลาดและกระบวนการการตลาด 3 0
    การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์การแข่งขันใน อุตสาหกรรม 3 0
    การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3 0
    ระบบสารสนเทศการตลาดและการวิจัยการตลาด 3 0
    การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมายและการกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ 6 0
    กลยุทธ์ ผู้นำ คู่ชิง ผู้ตามและธุรกิจรายย่อย 3 0
    วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 3 0
    นโยบายและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 3 0
    นโยบายและกลยุทธ์ราคา 3 0
    นโยบายและกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย 3 0
    นโยบายและกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด 3 0
    การปฏิบัติการและการควบคุมทางการตลาด 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940