Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 312
การจัดการงานผลิตและบริการเพื่อการพัฒนา
Production Management and Service for Development
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาถึงหน้าที่ต่าง ๆ ในด้านการผลิตภายในองค์การธุรกิจที่ทำการผลิต การออกแบบ สินค้า การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงาน การวางผังโรงงาน การจัดซื้อ การควบคุมสินค้า คงเหลือ การวิเคราะห์ ระบบงาน การกำหนดตารางเวลาของการผลิต การควบคุมคุณภาพ สวัสดิภาพ ภายในโรงงาน
Various functions of production and service in the manufacturing business company; product design, facility location and layout of the facility, purchasing and inventory control job design, production scheduling, quality control and the welfare of the facility.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    หน้าที่ต่าง ๆ ในการผลิตสำหรับองค์กรการผลิต 18 0
    การจัดซื้อ 3 0
    นโยบายการกำหนดระดับของคงเหลือ 3 0
    การวิเคราะห์ระบบงาน 12 0
    การกำหนดตารางเวลาการผลิต 3 0
    การควบคุมคุณภาพ สวัสดิภาพภายในโรงงาน 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940