Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 313
การจัดการพัสดุและสำนักงาน
Storehouse and Office Management
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ขอบเขต เนื้อหาสาระ หลักเกณฑ์ของกิจกรรมในการบริหารงานพัสดุ เริ่มตั้งแต่การวางแผน การสำรวจกำหนดความจำเป็นและความต้องการทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน การจัดหาพัสดุวิธีต่าง ๆ การตีราคา การแจกจ่ายพัสดุ การดำเนินการด้านพัสดุคงคลัง ระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การจำหน่าย การจัดรูปหน่วยงานพัสดุ การจัดการและการติดตามประเมินงาน เช่น การจัดสถานที่และมาตรฐาน การใช้เนื้อที่ การวางแผน การจัดสำนักงานและการปรับปรุงงานในสำนักงานซึ่งได้แก่ การจัดการเอกสาร การควบคุมประสิทธิภาพ การบริหารงานในสำนักงานและระบบเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน
Scope, content, and principles of logistic management activities including planning, surveying, and determining the needs and demand for property, land, construction materials, equipment and durable office materials; methods for acquiring logistics, pricing, distribution, inventory control, listing, repairing, maintenance, and disposal; organization of logistic offices; work management and evaluation including site arrangement and standard utilization of space and planning; office management planning, and work improvements such as documentation filing, quality control, office administration and office automation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- ณัฐพงศ์ วัฒนะโชติ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ขอบเขตและหลักการในการบริหารงานพัสดุ 6 0
    วิธีการจัดหาและการตีราคาพัสดุ 3 0
    การดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุคงคลัง 3 0
    ระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 6 0
    หลักการเกี่ยวกับการซ่อมแซม การบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุ 3 0
    การจัดหน่วยงานและการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับพัสดุ 6 0
    การบริหารสำนักงานและการจัดการเกี่ยวกับระบบเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน 18 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940