Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 314
จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหารท้องถิ่น
Ethics and good governance for Local Administrator
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการบริหารและคุณธรรมพื้นฐานสำหรับนักบริหาร ธรรมาภิบาลกับการบริหารท้องถิ่น จริยธรรมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้านกับการบริหารท้องถิ่น การประยุกต์ศาสนธรรมในการบริหารท้องถิ่น  กรณีศึกษาปัญหาทางการบริหารการปกครองท้องถิ่น
Basic  concept and theories of ethics, moral of administration and administrators, good  governance and local administration, ethics and organization culture building, local culture and local administration, application of religion ethics in administration, case  studies of ethical  problems in local administration.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. คูณ โทขันธ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความรู้พื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ 3 0
    จรรยาบรรณทางการบริหาร 6 0
    คุณธรรมพื้นฐานสำหรับนักบริหาร 9 0
    ธรรมาภิบาลกับการบริหารท้องถิ่น 5 0
    จริยธรรมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท้องถิ่น 5 0
    วัฒนธรรมพื้นบ้านกับการบริหารท้องถิ่น 4 0
    การประยุกต์ใช้ศาสนธรรมในการบริหารท้องถิ่น 8 0
    กรณีศึกษาปัญหาทางการบริหารการปกครองท้องถิ่น 5 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940