Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 321
เศรษฐศาสตร์ชนบท
Rural Economics
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายและความสำคัญของชนบท โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอันเป็นผลมาจากการพัฒนา ผลกระทบจากการพัฒนาต่อภาคชนบท ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม   แนวนโยบายในการพัฒนาชนบทและกรณีศึกษา
Meaning and importance of rural area, structure and structural change as a consequence of development, development impacts on economic, social and cultural aspects in rural areas policy for rural development case study.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทนำ 6 0
    โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบ เศรษฐศาสตร์ชนบท 9 0
    แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาชนบท 12 0
    ผลกระทบจากการพัฒนาชนบทด้านต่างๆ 9 0
    กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940