Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 323
การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาและการวางแผน
Analysis of Development Policy and Planning
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทบาทของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนา  ความหมายและขอบเขตของนโยบายเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์และวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งนโยบายจุลภาคและมหภาค หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การพยากรณ์เพื่อการวางแผน การวิเคราะห์โครงการพัฒนา การวิเคราะห์นโยบายพัฒนาและการวางแผนพัฒนาในกรณีของประเทศไทย
Role  of  government in set up  policy and developed  plan.  concept and boundary of economics policy, Objective  and methodology  to succeed  macro-micro  economics policy.  Pattern and tendency in Principal concept of planning development, Prediction for planning, analysis of analysis of case study of development policy and development plan of Thailand development project.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. สารี วรวิสุทธิ์สารกุล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทบาทของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายและการวางแผน 3 0
    ความหมายและขอบเขตของนโยบายเศรษฐกิจ 3 0
    วัตถุประสงค์และวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจ 3 0
    นโยบายเศรษฐกิจจุลภาค 6 0
    นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 6 0
    หลักการวางแผนพัฒนา 6 0
    การวิเคราะห์โครงการพัฒนา 6 0
    การพยากรณ์เพื่อการวางแผน 6 0
    การวิเคราะห์นโยบายพัฒนาและการวางแผนพัฒนาในกรณีของประเทศไทย ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940