Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 333
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
Internal Control and Audit
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วัตถุประสงค์  ขอบเขต และแนวคิดการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน  เทคนิคการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  ระบบสารสนเทศและการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  การติดตามและการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
The objectives, scope and concepts of internal audit and control, the authorities and responsibilities of internal auditors, the techniques used in internal audit and control, The information system and evaluation of internal control, monitoring and auditing reports.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. สมจิตร จึงสงวนพรสุข
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ระบบสารสนเทศของการควบคุมภายใน 6 0
    การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 9 0
    หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน 6 0
    เทคนิคการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 12 0
    การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 6 0
    การติดตามผลและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940