Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 341
ภาษีอากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Taxation for Local Development
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญของภาษีอากรต่อการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี การภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
Importance of taxation to the country development, principles and good collection practice, taxation by the tax law, custom taxation, excise taxation, and taxes collected by the local government.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. อนงค์นุช เทียนทอง
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    หลักการจัดเก็บภาษี 3 0
    บทบาทและความสำคัญของการภาษีอากรต่อการพัฒนาประเทศ 3 0
    วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บภาษีที่ดี 6 0
    ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 12 0
    ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 6 0
    ภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 15 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940