Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 362
การคลังสาธารณะ
Public Finance
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ลักษณะของการคลังสาธารณะ บทบาทรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ นโยบายการคลังและเศรษฐกิจสวัสดิการ รายรับรัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ นโยบายการคลัง การจัดเก็บรายได้และการวัดประสิทธิภาพของการจัดการการคลังท้องถิ่น
Nature of pubic finance, role of government in economy, theory of public goods, fiscal policy and economic welfare, government revenue, government expenditure, public debt, fiscal policy, collection of public revenues and evaluation of the public fiscal management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทนำ 3 0
    บทบาทหน้าที่รัฐบาล 6 0
    ทฤษฏีสินค้าสาธารณะ 6 0
    ทฤษฏีความล้มเหลวภาครัฐ 3 0
    งบประมาณ 6 0
    งบประมาณรายจ่าย 3 0
    งบประมาณรายรับ 3 0
    หนี้สาธารณะ 3 0
    นโยบายการคลัง 3 0
    การคลังท้องถิ่น 6 0
    การคลังรัฐวิสาหกิจ 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940