Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 363
กลยุทธ์การจัดการการเงินเพื่อความที่ยั่งยืน
Financial Management Strategy for Sustainability
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการจัดการการเงิน         บทบาทหน้าที่ผู้บริหารการเงิน        กลยุทธการประเมินมูลค่าองค์กรเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน        การวางแผน เงินทุนหมุนเวียน        การวางแผนโครงสร้างเงินทุน      กลยุทธ์การตัดสินใจการจ่ายลงทุน        การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
Principles of financial management, the role and functions of financial manager, strategy of organization valuation for sustainable management, planning for working capital, planning for capital structure, the strategy for capital budgeting; and break-even analysis.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. สุเมธ แก่นมณี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    หลักการจัดการการเงิน 3 0
    บทบาทหน้าที่ผู้บริหารการเงิน 3 0
    กลยุทธการประเมินมูลค่าองค์กรเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน 9 0
    การวางแผน เงินทุนหมุนเวียน 9 0
    การวางแผนโครงสร้างเงินทุน 9 0
    กลยุทธ์การตัดสินใจการจ่ายลงทุน 9 0
    การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940