Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 365
การบริหารสินเชื่อ
Credit Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประเภทของสินเชื่อ  การวิเคราะห์สินเชื่อ ข้อมูลเพื่อการบริหารสินเชื่อ วิธีการพิจารณาการให้สินเชื่อ นโยบายและวิธีการจัดเก็บหนี้ การควบคุมและการติดตามบัญชีลูกหนี้
Types of credit; credit analysis; information for credit management; the granting credit; credit policy and collection;control and monitoring accounts receivable.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ประเภทของสินเชื่อ 6 0
    - ความหมายและความจำเป็นของสินเชื่อที่มีต่อการดำเนินงาน 0 0
    - ประเภทและลักษณะต่างๆของสินเชื่อ 0 0
    2. การวิเคราะห์สินเชื่อ 9 0
    - เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ 0 0
    - การประเมินการให้สินเชื่อ 0 0
    - การประเมินลูกหนี้ 0 0
    3. ช้อมูลเพื่อการบริหารสินเชื่อ 9 0
    - ข้อมูลทางการเงิน เชิงปริมาณและคุณภาพ 0 0
    - ข้อมูลภายในและภายนอกเพื่อการตัดสินใจให้สินเชื่อ 0 0
    4. วิธีการพิจารณาการให้สินเชื่อ 9 0
    - วิธีการเชิงปริมาณ 0 0
    - วิธีการเชิงคุณภาพ 0 0
    5. นโยบายและวิธีการจัดเก็บหนี้ 9 0
    - การกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อ 0 0
    - ผลกระทบของนโยบายที่กำหนดต่อการให้สินเชื่อ 0 0
    - นโยบายการจัดเก็บหนี้ 0 0
    - วิธีการจัดเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 0 0
    6.การควบคุมและการติดตามบัญชีลูกหนี้ 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940