Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 366
การวิเคราะห์การลงทุน
Investment Analysis
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการและนโยบายการลงทุน กระบวนการการลงทุน  ลักษณะหลักทรัพย์ต่างๆ ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน การวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน การสร้างและวิเคราะห์แผนการลงทุน
Principles and policies of investment; process of investment; the feature of securities; return and risk of investment; the analysis of investment and decision making; the creating and analysis for investment planning.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.หลักการและนโยยการลงทุน 6 0
    - หลักการลงทุน 0 0
    - การกำหนดนโยบายการลงทุน ปัจจัยที่นำมาใช้เพื่อการกำหนดนโยบายการลงทุน 0 0
    2. กระบวนการลงทุน 6 0
    -ความหมายของการออมและการลงทุน 0 0
    - กลไกที่เกี่ยวข้องในการลงทุน 0 0
    3. ลักษณะหลักทรัพย์ต่างๆ 9 0
    - ลักษณะและความหมายของหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ 0 0
    - ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ 0 0
    - การตัดสินใจเพื่อเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุน 0 0
    4. ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน 9 0
    - การวัดผลตอบแทนในการลงทุน 0 0
    - ประเภทความเสี่ยงในการลงทุน 0 0
    - การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุน 0 0
    5. การวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน 6 0
    6. การสร้างและวิเคราะห์แผนการลงทุน 9 0
    - การสร้างกลุ่มหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน 0 0
    - การวิเคราะห์และการประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์เพื่อเป็นแผนการลงทุน 0 0
    - การตัดสินใจลงทุนในแผนการลงทุน 0 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940